Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

rozwoj_pracownikow

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Stworzenie Centrum Kompetencji BOF Informacje o naborze Termin, od którego […]

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej

Dotacje na zatrudnienie

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów […]

Działanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości

urzad-pracy_urzad_pracy

Uarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwaPoddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – […]

RPO WP dalsze informacje

Negocjacje unijne

Pomimo tego, że poprzednia perspektywa finansowa obowiązywała od roku 2007 do 2013 to dopiero na początku grudnia ubiegłego, 2014 roku Zarząd Województwa zaakceptował Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Nie pracowało nad nim tylko województwo – w negocjacje włączona była Komisja Europejska. Ma ona teraz jeszcze czas na zgłaszanie ostatecznych uwag. […]

Ankiety trwałości w RPO Podlaskiego

Rozliczanie_projektow_unijnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  drugiego stycznia 2015 roku uruchomiła tzw. „Ankietę trwałości (Informację roczną) należało ją wypełnić w wersji elektronicznej do 20 stycznia 2015 roku. Była ona dostępna na stronie http://ankiety.rpowp.wrotapodlasia.pl. Nadal nie upłynął jednak termin składania wersji papierowych, lub elektronicznych (ale podpisanych certyfikowanym podpisem elektronicznym) Ankiet Trwałości ( […]

RPO dla Podlasia to dwufunduszowość!

Dotacje Podlasie - Euro dla kazdego

Nowy Regionalny Program Operacyjny dla Podlasia na lata 2014-2020 znacząco różni się od programu realizowanego w latach 2007-2013. W województwie podlaskim wprowadzony zostanie RPO w formie dwufunduszowej. Oznacza, to że program zawiera jednocześnie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym pula dostępnych środków w ramach Programu Regionalnego […]

Spotkanie informacyjne odnośnie dotacji 2014-202 w Augustowie

Dotacje Podlasie

Spotkanie informacyjne organizowane wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców odbędzie się 25 listopada 2014 r. w godzinach 10.00-13.00 w Hotelu LOGOS w Augustowie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną obecne możliwości uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich oraz przedstawione zostaną zasady udzielania poręczeń finansowych […]

Inteligentne specjalizacje Województwa Podlaskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Podlaskiego inteligentne specjalizacje to : • przemysł zielony • specjalizacja na rynku wschodnim Główne Osie priorytetowe to: OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu OŚ PRIORYTETOWA […]